SHAE KRATTIGER

  • 6'0" / 183cm
  • 36" / 91cm
  • 29" / 74cm
  • 15½" / 39cm
  • 32" / 81cm
  • 36R
  • 9.5
  • Auburn
  • Hazel
  • shaekrattiger