SHAE KRATTIGER

  • 6'0" / 183cm
  • 37½" / 95cm
  • 33" / 84cm
  • 16½" / 42cm
  • 29" / 74cm
  • 36R
  • 9.5
  • Auburn
  • Hazel
  • shaekrattiger